apparel product_bunka

Apparel Product Knowledge & Theory ความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่น

เสื้อผ้าและดีเทลต่างๆ ล้วนมีชื่อเรียกเฉพาะและความเป็นมาของมัน…เติมเต็มความรู้เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น